અરજી પત્રકો : ભાષા નિયામકની કચેરી : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ , ગુજરાત સરકાર
અરજી પત્રકો : ભાષા નિયામકની કચેરી : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ , ગુજરાત સરકાર

અરજી પત્રકો

  • પરિપત્ર સંખ્યા
  • પરિપત્ર તારીખ
    (dd/mm/yyyy)
  • વિષય / શીર્ષક
ક્રમવિષય / શીર્ષકડાઉનલોડ
1 ગુજરાતી પરીક્ષા માટે ફોર્મ New_Gujarati_exam_fome.pdf (254 KB)
2 હિન્દી પરીક્ષા માટે ફોર્મ New_hindi_form.pdf (328 KB)
Back to Top