અધિકૃત ભાષા ભવ્ય ગુજરાત
રાજભાષા ગુજરાતી,
જળહળતું ગુજરાત
 અધિકૃત ભાષા ભવ્ય ગુજરાત
રાજભાષા ગુજરાતી,
જળહળતું ગુજરાત
1
1

અનુવાદના દરો

  • ભાષાંતરકામ ૧૦૦ શબ્‍દો કે તેના
    ભાગદીઠ ૩૦/-
  • ટેકનીકલ અને કાનૂની ભાષાંતરકામ - ૧૦૦
    શબ્‍દો કે તેના ભાગ દીઠ ૩૫/-
  • ૧ ટાઇપ પૃષ્‍ઠ અથવા તેના ભાગ
    માટે ૧૦/-
માનનીય મુખ્યમંત્રી
માનનીય મુખ્યમંત્રી

ગુજરાત સરકાર

માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી
માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી

રમતગમત, યુવા અને વિભાગ; સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિ, સરકારી. ગુજરાત

શ્રી વી. પી. પટેલ, આઈએએસ
શ્રી વી. પી. પટેલ,આઈએએસ

સચિવ
રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

શ્રી ભૌમિક વ્‍યાસ
શ્રી ભૌમિક વ્‍યાસ

નિયામક, ઈ.ચા.
ભાષા નિયામકશ્રી

Back to Top