અધિકૃત ભાષા ભવ્ય ગુજરાત
રાજભાષા ગુજરાતી,
જળહળતું ગુજરાત
 અધિકૃત ભાષા ભવ્ય ગુજરાત
રાજભાષા ગુજરાતી,
જળહળતું ગુજરાત
1
1

અનુવાદના દરો

  • ભાષાંતરકામ ૧૦૦ શબ્‍દો કે તેના
    ભાગદીઠ ૩૦/-
  • ટેકનીકલ અને કાનૂની ભાષાંતરકામ - ૧૦૦
    શબ્‍દો કે તેના ભાગ દીઠ ૩૫/-
  • ૧ ટાઇપ પૃષ્‍ઠ અથવા તેના ભાગ
    માટે ૧૦/-
શ્રી વિજય રૂપાણી
શ્રી વિજય રૂપાણી

માનનીય મુખ્યમંત્રી, ગુજરાત સરકાર
Facebook Twitter

શ્રી ઈશ્વરસિંહ ટી. પટેલ
શ્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ

માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી,
રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
Twitter Facebook Website

શ્રી સી વી સોમ.આઈએએસ

શ્રી સી વી સોમ.આઈએએસ,

અગ્રસચિવશ્રી,
રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

શ્રીશ્રી બિપીન જાદવ
શ્રી બિપીન જાદવ

ભાષા નિયામકશ્રી (ઇ.ચા.)

Back to Top