અંદાજપત્ર | અમારા વિષે | ભાષા નિયામકની કચેરી : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
અંદાજપત્ર | અમારા વિષે | ભાષા નિયામકની કચેરી : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

અંદાજપત્ર

અંદાજપત્ર : ર૦૧૮-૧૯

નાણાંકીય જરૂરીયાતનું પત્રક

ક્રમ મુખ્ય સદર ર૦૧૬-૧૭નો હિસાબ ર૦૧૭-૧૮નો હિસબ ર૦૧૭-૧૮નો સુધારેલ અંદાજ ર૦૧૮-૧૯નો અંદાજ
- આયોજન આયોજન બહાર સરવાળો આયોજન આયોજન બહાર સરવાળો આયોજન આયોજન બહાર સરવાળો આયોજન આયોજન બહાર સરવાળો
ર૦૭૦-૦૦૩ બીજી વહીવટી સેવાઓ તાલીમ ટી.ડી.પી.-૩ (૦૧)ભાષા નિયામકન, રાજભાષાનો વિકાસ ૧૦.૦૦ ૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૧.પ૯ ૦૦ ૧૧.પ૯
  કુલ : ૧૦.૦૦ ૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૧.પ૯ ૦૦ ૧૧.પ૯
ક્રમ મુખ્ય સદર ર૦૧૬-૧૭નો હિસાબ ર૦૧૭-૧૮નો હિસબ ર૦૧૭-૧૮નો સુધારેલ અંદાજ ર૦૧૮-૧૯નો અંદાજ
- આયોજન આયોજન બહાર સરવાળો આયોજન આયોજન બહાર સરવાળો આયોજન આયોજન બહાર સરવાળો આયોજન આયોજન બહાર સરવાળો
રરપ૧- સચિવાલય સામાજિક સેવાઓ ૦૯ર- બીજી કચેરી (૦૧) ભાષા નિયામક ર૩૧.૪૧ ૦૦ ર૩૧.૪૧ ૧૬ર.૪૦ ૦૦ ૧૬ર.૪૦ ર૬ર.૪૦ ૦૦ ર૬ર.૪૦ રપ૯.૭૮ ૦૦ રપ૯.૭૮
  કુલ : ર૩૧.૪૧ ૦૦ ર૩૧.૪૧ ૧૬ર.૪૦ ૦૦ ૧૬ર.૪૦ ર૬ર.૪૦ ૦૦ ર૬ર.૪૦ રપ૯.૭૮ ૦૦ રપ૯.૭૮
Back to Top