સંપર્ક માહિતી | ભાષા નિયામકની કચેરી : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
સંપર્ક માહિતી | ભાષા નિયામકની કચેરી : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

સંપર્ક માહિતી

ભાષા નિયામકની કચેરી

બ્લોક નં - ૬, પહેલો માળ, ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન,
સેક્ટર - ૧૦બી, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦

 • ૦૭૯ - ૦૭૯-૨૩૨૫૨૬૬૩, ૨૩૨૫૩૬૭૯, ૨૩૨૫૩૬૮૧, ૨૩૨૫૩૬૭૬
 • dir-languages@gujarat.gov.in

ખાતાના વડા

 • શ્રી બિપીન જાદવ

  શ્રી બિપીન જાદવ

  હોદ્દો : ભાષા નિયામકશ્રી

  ફોન : ૦૭૯-૨૩૨ ૫૩૬૬૩

  મોબાઇલ

  ઇ-મેલ : dir-languages@gujarat.gov.in

dol map guj
23.225768
72.658670
ભાષા નિયામકની કચેરી
બ્લોક નં - ૬, પહેલો માળ, ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન,
સેક્ટર - ૧૦બી, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦
Back to Top