ઇવેન્ટ કેલેન્ડર । ભાષા નિયામકની કચેરી
ઇવેન્ટ કેલેન્ડર । ભાષા નિયામકની કચેરી

ઇવેન્ટ કેલેન્ડર

મહિનો પરીક્ષા તાલીમ વર્ગો પ્રદર્શન
ગુજરાતી ભાષા હિંદી ભાષા ગુજરાતી ભાષા હિંદી ભાષા અંગ્રેજી ભાષા
એપ્રિલ - ઉચ્‍ચ/નિમ્‍ન સ્‍તર અને બોલચાલ​ - - - -
મે - - - - - -
જુન - - - - -
જુલાઇ ઉચ્‍ચ/નિમ્‍ન સ્‍તર અને બોલચાલ​ - - -
ઓગષ્‍ટ - - -
સપ્‍ટેમ્‍બર - - - -
ઓકટોબર - ઉચ્‍ચ/નિમ્‍ન સ્‍તર અને બોલચાલ​ - - -
નવેમ્‍બર - -
ડીસેમ્‍બર - -
જાન્‍યુઆરી ઉચ્‍ચ/નિમ્‍ન સ્‍તર અને બોલચાલ​ - - - -
ફેબ્રુઆરી - - - - -
માર્ચ - - - - - -
Back to Top