પરીક્ષા | સુચીપત્ર | ભાષા નિયામકની કચેરી : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
પરીક્ષા | સુચીપત્ર | ભાષા નિયામકની કચેરી : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

પરીક્ષા

વિશેષ નોંધ :
હિન્દી તેમજ ગુજરાતી (ઉચ્ચ અને નિમ્ન શ્રેણી) વિષયના પેપર​-૧ના અભ્યાસ્ક્રમમાં સમાવિષ્ટ પાઠ્ય પુસ્તક "ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્ય પુસ્તક મંડળ​" ની વેબસાઇટ પરથી PDF Format માં Download કરી શકાશે.
Back to Top