અભિપ્રાય | એક્સેસેબીલીટી સ્ટેટમેન્ટ | ભાષા નિયામકની કચેરી : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
અભિપ્રાય | એક્સેસેબીલીટી સ્ટેટમેન્ટ | ભાષા નિયામકની કચેરી : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

અભિપ્રાય

અમને વેબસાઈટ અંગેનો અભિપ્રાય મોકલવા માટે નીચે દર્શાવેલ ફોર્મ ભરો. આપનો અભિપ્રાય, ખુબ જ મહત્વનો છે જેની અમો પ્રશંસા કરીએ છીએ. કૃપા કરી આપની સંપર્ક માહિતી જરુરથી આપો, તમારા પ્રશ્ર્નોના જવાબ આપવા અમે સક્ષમ રહીશુ.

*આ ચિન્હથી દર્શાવેલ વિગતો ફરજીયાત છે. જે માહિતી ભરવી ફરજીયાત છે.

Back to Top