સરકારી ઠરાવ | ઈ-સીટીઝન | ભાષા નિયામકની કચેરી : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
સરકારી ઠરાવ | ઈ-સીટીઝન | ભાષા નિયામકની કચેરી : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

સરકારી ઠરાવ

  • (dd/mm/yyyy)
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ
1 03-10-2013 એફએએચ/૧૦૨૦૧૩/૨૭૪/ચ વિવિધ સરકારી તાલીમ સંસ્થાઓ દ્વારા આમંત્રીત અંશકાલીન સરકારી/બિન-સરકારી અતિથિ વ્યાખ્યાતાઓને માનદવેતન. ચ​ 1_52_1_FAH-102013-274-Ch_3-10-2013_3_.pdf (1 MB)
2 04-08-2011 ભનક-ર૦૦૯-૧૮૮ર-ફ ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકાર, વૈધાનિક મંડળો અને અર્ધ સરકારી સંસ્‍થાઓને મહેનતાણું લઇને કરી અપાતા ભાષાંતરકામ માટેના વસુલાતના દર 1_50_3_1_50_1_BNK-2009-1882-F_4-8-2011_1_.pdf (721 KB)
3 04-08-2011 ભનક-ર૦૦૯-૧૮૮ર-ફ સરકારી પ્રકાશનનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરી આપવા બાબત. – બહારની (ખાનગી) વ્‍યક્તિઓને ચૂકવવાના દર સુધારવા અંગે. 1_51_1_BNK-2009-1882-F_4-8-2011-2_2_.pdf (738 KB)
4 26-02-2010 ભનક/૧૦૨૦૧૦/૧૧૬/ફ કર્મચારીઓ ,અધિકારીઓ અને વકતાઓ માટે ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગ્રજી ભાષાના ઓપવર્ગો માટે રીફ્રેશમેન્ટ ખર્ચ બાબત. 1_49_3_1_49_1_BNK-102010-116-F_26-2-2010_1_.pdf (820 KB)
5 27-01-2010 એફએએચ/૧૦૨૦૦૭/૧૯૭૮/ચ વિવિધ સરકારી તાલીમ સંસ્થાઓ દ્વારા આમંત અંશકાલીન સરકારી/બિન-સરકારી અતિથિ વ્યાખ્યાતાઓને માનદવેતન. ચ​ 1_47_1_FAH-102007-1978-CH.pdf (916 KB)
6 27-01-2010 ભનક/૨૦૧૦/૧૧૫/ફ સરકારી કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટે અંગ્રેજી ભાષાના ઓપવર્ગ યોજવા બાબત. 1_48_1_BNK-2010-115-F_27-1-2010.pdf (526 KB)
7 28-01-2004 ભનક-૧૦૯૮-ર૪૩૬-આર ભાષા નિયામકની કચેરીની કામગીરી અંગે 1_46_1_bnk-1098-2436-R-28-1-2004.pdf (1 MB)
8 19-12-2001 ભનક-૧૦૯૮-ર૪૩૬-ર સરકારી પ્રકાશનોનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરી આપવા બાબત – બહારની વ્‍યક્તિઓને ચુકવવાના દર સુધારવા અંગે 1_45_1_bnk-1098-2436-2-19-12-2001.pdf (638 KB)
9 12-10-2001 પરચ/૧૦૯૭/૭૯૬/ક સચિવાલયના કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટે હિન્દી/અંગ્રેજીના ઓપવર્ગો બાબત 1_44_1_prch-1097-796-k_12-10-2001.pdf (839 KB)
10 09-10-2000 રવભ/૧૦૭૯/ ૧૫૭૮/ક સચિવાલયના કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટે હિન્દી – અંગ્રેજી ભાષાના ઓપવર્ગો યોજવા બાબત. 1_43_1_rvb-1079-1578-k_9-10-2000.pdf (934 KB)
11 16-09-1996 રવભ/૧૦૭૯/૧૩૮૨(૮૧)/ યુયો/૭૧૦/ક ભારત સરકાર તથા અન્ય રાજય સરકારો સાથેના પત્રવ્યવહારમાં હિન્દી/અંગ્રેજીના ઉપયોગ અંગે. 1_41_1_RVB-1079-1382-81-uo-710-k.pdf (2 MB)
12 29-01-1996 તલમ/૧૦૮૫/યુયો/૧૧/ક સચિવાલય મદદનીશો અને સેકશન અધિકારીઓ માટે અને હિન્દી ભાષાના ઓપવર્ગને અંતે લેવાતી કસોટીમાં ગુણવત્તાનુસાર ક્રમાંકમાં અગ્રક્રમે આવનારને વિશિષ્ટ પુરસ્કાર આપવા બાબત 1_42_1_tharav-1085-uo-11-k-dt_29-1-96.pdf (2 MB)
13 17-11-1995 વહભ/૧૦૮૬/૨૯૪/ઘ-૧ વહીવટી કામકાજમાં શુધ્ધ ગુજરાતી ભાષાનો ઉપયોગ તાલીમ-વર્ગો શરુ કરવા બાબત, ઘ-૧ 1_40_1_tharav-1086-294-gh-1.pdf (1 MB)
14 21-05-1986 તલમ/૧૦૮૫/યુઓ-૧૧/ક સચિવાલયના મદદનીશો અને સેકશન અધિકારીઓ માટે અંગ્રેજી ભાષાના ખાસ ઓપવર્ગ 1_38_1_tharav-1085-uo-11-k_1_.pdf (220 KB)
15 07-11-1978 ભનક - ૨૦૦૯ - ૧૮૮૨ - ફ સરકારી ઠરાવ GR.pdf (41 KB)
12
Back to Top