અધિકારીઓની માહિતી | નિયામક, ભાષા : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
અધિકારીઓની માહિતી | નિયામક, ભાષા : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

અધિકારીઓની માહિતી

ક્રમ અધિકારીનું નામ હોદ્દો સંપર્ક નંબર​
શ્રી બિપીન જાદવ ભાષા નિયામક, વર્ગ-૧ (ઇ.ચા.) કચેરી - ૫૩૬૬૨

શ્રી જે. એમ. અમલિયાર નાયબ ભાષા નિયામક વર્ગ-૧ (ઇ.ચા.) કચેરી – ૫૩૬૮૧
૯૪૨૬૩૨૧૩૧૭
શ્રી એચ. બી. શાહ  રહસ્‍ય સચિવ, વર્ગ-૨ કચેરી – ૫૩૬૬૨
M-૯૦૯૯૭૦૬૨૦૬
શ્રી ય. દિ. પંડ્યા નાયબ ભાષા નિયામક, વર્ગ-૧ (ઇ.ચા.) કચેરી – પ૩૬૭૬
M- ૯૯૧૩૨૬૯૫૦૦
શ્રી જ.મ.અમલિયાર પ્રકાશન અધિકારી વર્ગ-૨ કચેરી - ૫૩૬૮૧
M-૯૪૨૬૩૨૧૩૧૭
શ્રી ય. દિ. પંડ્યા સંશોધન અધિકારી વર્ગ-ર કચેરી – પ૩૬૭૬
M- ૯૯૧૩૨૬૯૫૦૦
શ્રી કે. કે. ઉપાધ્‍યાય પ્રકાશન અધિકારી, (ઇ.ચા.)  વર્ગ-૨ કચેરી - ૫૩૬૭૪
શ્રી ક. પ્ર. પરમાર   પ્રકાશન અધિકારી, (ઇ.ચા.)  વર્ગ-૨ કચેરી – ૫૩૬૭૩
Back to Top