પ્રકાશનો | ઈ-સીટીઝન | ભાષા નિયામકની કચેરી : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
પ્રકાશનો | ઈ-સીટીઝન | ભાષા નિયામકની કચેરી : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

પ્રકાશનો

વિતરણ કેન્દ્રો

 • સરાકારી પુસ્તક ભંડાર
  ભદ્રકાળી મંદિરની બાજુમાં,આઝમખાન પેલેસ​,
  અમદાવાદ​-૩૮૦૦૦૧
 • સરાકારી પુસ્તક ભંડાર
  સરકારી મુદ્રણાલય અને લેખન સામગ્રી,
  કોઠી રોડ​, આનંદપુરા, વડોદરા-૩૯૦૦૦૧
 • સરાકારી પુસ્તક ભંડાર
  હલુરિયા ચોક​,
  ભાવનગર​-૩૬૪૦૦૧
 • સરાકારી પુસ્તક ભંડાર
  સરકારી મુદ્રણાલય અને લેખન સામગ્રી
  રીડ ક્લબ રોડ​, જામટાવર પાસે, રાજકોટ​-૩૬૦૦૦૧
Back to Top