ઉમેદ​વારોની યાદી તથા પરિણામ​ | સુચીપત્ર | ભાષા નિયામકની કચેરી : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
ઉમેદ​વારોની યાદી તથા પરિણામ​ | સુચીપત્ર | ભાષા નિયામકની કચેરી : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

ઉમેદ​વારોની યાદી તથા પરિણામ​

Candidate List and Exam Results

Results Download
ગુજરાત સરકાર ના કર્મચારી / અધિકારીઓ માટે તારીખ 08/08/2019 અને 09/08/2019 ના રોજ યોજાયેલ ગુજરાતી ભાષાની ઉચ્ચ શ્રેણી નું પરિણામ. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (3.82 MB)
ગુજરાત સરકાર ના કર્મચારી / અધિકારીઓ માટે તારીખ 28/09/2019 અને 29/09/2019 ના રોજ યોજાયેલ હિન્દી ભાષાની ઉચ્ચ શ્રેણી નું પરિણામ. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (9.15 MB)
તા. ૮, ૯ અને ૧૦ના રોજ યોજાનાર ગુજરાતી ભાષાની ઉચ્‍ચ શ્રેણીની પરિક્ષામાં બેસનાર ઉમેદવારોની યાદી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (111 KB)
તા. ૮, ૯ અને ૧૦ના રોજ યોજાનાર ગુજરાતી ભાષાની નિમ્‍ન શ્રેણીની પરિક્ષામાં બેસનાર ઉમેદવારોની યાદી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (2.42 MB)
સરકારી કર્મચારીઓ / અધિકારીઓ માટેની હિન્દી ભાષા ની ઉચ્ચ શ્રેણી પરીક્ષા જુલાઈ ૨૦૧૯ ની તા. ૨૮-૭-૨૦૧૯ રવિવાર અને તા. ૨૯-૭-૨૦૧૯ સોમવારના રોજ યોજાનાર પરીક્ષાના ઉમેદવારોની યાદી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (4.94 MB)
સરકારી કર્મચારીઓ માટેની હિન્દી ભાષા ની નિમ્ન શ્રેણી પરીક્ષા તા. ૧-૬-૨૦૧૯ અને તા. ૨-૬-૨૦૧૯ ની પરીક્ષા માં પાસ (ઉતીર્ણ ) થયેલ ઉમેદવારોની યાદી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (1.24 MB)
સરકારી કર્મચારીઓ માટેની હિન્દી ભાષાની નિમ્ન શ્રેણી પરીક્ષા તા.૧/૬/૨૦૧૯ અને તા.૨/૬/૨૦૧૯ ના રોજ ગાંધીનગર કેન્દ્ર ખાતે લેવાનાર પરીક્ષાર્થીની યાદી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (86.9 KB)
સરકારી કર્મચારીઓની હિન્દી ભાષાની બોલચાલશ્રેણી (મૌખિક) તા.૨/૬/૨૦૧૯ની યાદી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (97.8 KB)
સરકારી કર્મચારીઓ માટેની હિન્દી ભાષાની શ્રૃત લેખન સાથે બોલચાલશ્રેણી પરીક્ષા તા.૨/૬/૨૦૧૯ના રોજ લેવાનાર પરીક્ષાર્થીઓની યાદી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (115 KB)
જાહેરનામા ક્રમાંક:હપપ-૧૧-૨૦૧૯-૧૧૩૬-દ તા.૧૦-૦૨-૨૦૧૯ અને તા.૧૧-૦૨-૨૦૧૯ ના રોજ ભાષા નિયામકની કચેરી ગાંધીનગર કેન્દ્ર ખાતે લેવાયેલ સરકારી કર્મચારીઓ માટેની હિન્દી ભાષાની ઉચ્ચ્ શ્રેણીની પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ (પાસ) થયેલ ઉમેદવારોની યાદી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (3.06 MB)
જાહેરાત ક્રમાંક : હપપ-૧૧-૨૦૧૯-૧૧૩૬-દ તા.૧૦-૦૨-૨૦૧૯ અને તા.૧૧-૦૨-૨૦૧૯ના રોજ ભાષા નિયામકની કચેરી, ગાંધીનગર દ્વારા લેવાયેલ સરકારી કર્મચારીઓની હિન્દી ભાષાની ઉચ્ચ શ્રેણી પરીક્ષામાં અનુત્તીર્ણ (નાપાસ) થયેલ ઉમેદવારોની યાદી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (2.60 MB)
હિંદી ભાષાની ઉચ્ચ શ્રેણીની પરીક્ષા-ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૯ પ્રવેશપત્ર PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (128 KB)
તા. ૧૦-ર-ર૦૧૯ અને તા. ૧૧-ર-ર૦૧૯ના રોજ યોજાનાર હિન્‍દી ભાષાની ઉચ્‍ચશ્રેણીની પરીક્ષાનાં ઉમેદવારોની યાદી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (766 KB)
તા.૩૦ અને ૩૧-૧-ર૦૧૯ના રોજ યોજાનાર બિનગુજરાતી કર્મચારી-અધિકારીઓની ગુજરાતી ભાષાની પરીક્ષામાં નોંધાયેલ ઉમેદવારોની યાદી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (2.43 MB)
ભાષા નિયામકની કચેરી, ગાંધીનગર દ્વારા તા. ૧૭-૧૧-૨૦૧૮ અને ૧૮-૧૧-૨૦૧૮ના રોજ લેવાયેલ સરકારી કર્મચારીઓ માટેની હિન્દી ભાષાની નિમ્ન​, શ્રૃત લેખન સાથે અને બોલચાલ શ્રેણી પરીક્ષાનું પરિણામ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (1.81 MB)
હિન્દી ભાષાની નિમ્ન, શ્રુતલેખન સાથે અને બોલચાલ શ્રેણીની પરીક્ષા નવેમ્બર-૨૦૧૮ ની તા.૧૭-૧૧-૨૦૧૮ અને ૧૮-૧૧-૨૦૧૮ના રોજ યોજાનાર પરીક્ષાના ઉમેદ​વારોની યાદી. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (1.53 MB)
ગુજરાતી ભાષાની નિમ્‍ન કક્ષાની જુલાઇ-ર૦૧૮માં યોજાયેલ પરીક્ષાનું પરીણામ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (352 KB)
ગુજરાતી ભાષાની ઉચ્‍ચ કક્ષાની જુલાઇ-ર૦૧૮માં યોજાયેલ પરીક્ષાનું પરીણામ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (164 KB)
જાહેરાત ક્રમાંક : હપપ​-૬-૨૦૧૮-૧૫૭૮-દ​, તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૮, ભાષા નિયામકની કચેરી, ગાંધીનગર દ્વારા તા. ૦૭-૦૬-૨૦૧૮ અને ૦૮-૦૬-૨૦૧૮ ના રોજ લેવાયેલ સરકારી અધિકારીઓ-કર્મચારીઓની હિન્દી ભાષાની ઉચ્ચ શ્રેણી પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ (પાસ) થયેલ ઉમેદ​વારોની યાદી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (3.68 MB)
જાહેરાત ક્રમાંક : હપપ​-૬-૨૦૧૮-૧૫૭૮-દ​, તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૮, ભાષા નિયામકની કચેરી, ગાંધીનગર દ્વારા તા. ૦૭-૦૬-૨૦૧૮ અને ૦૮-૦૬-૨૦૧૮ ના રોજ લેવાયેલ સરકારી અધિકારીઓ-કર્મચારીઓની હિન્દી ભાષાની ઉચ્ચ શ્રેણી પરીક્ષામાં અનુત્તીર્ણ (નાપાસ) થયેલ ઉમેદ​વારોની યાદી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (933 KB)
તા.૨૭-૦૭-૨૦૧૮ અને તા.૨૮-૦૮-૨૦૧૮ ના રોજ લેવાનાર ગુજરાતી ભાષાની ઉચ્ચશ્રેણી અને નિમ્નશ્રેણીની પરિક્ષાના ઉમેદ​વારોના નામની યાદી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (427 KB)
જાહેરનામા ક્રમાંક​:હપપ​-૫-૨૦૧૮-૧૪૭૪-દ​ તા.૨૫-૦૬-૨૦૧૮, તા.૦૫-૦૫-૨૦૧૮ અને ૦૬-૦૫-૨૦૧૮ના રોજ ગાંધીનગર કેન્દ્ર ખાતે લેવાયેલ સરકારી કર્મચારીઓ માટેની હિન્દી ભાષાની નિમ્ન શ્રેણીની પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ (પાસ​) થયેલ ઉમેદ​વારોની યાદી. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (525 KB)
જાહેરનામા ક્રમાંક​:હપપ​-૫-૨૦૧૮-૧૪૭૪-દ​ તા.૨૫-૦૬-૨૦૧૮ અને ૦૬-૦૫-૨૦૧૮ના રોજ ગાંધીનગર કેન્દ્ર ખાતે લેવાયેલ સરકારી કર્મચારીઓ માટેની હિન્દી ભાષાની શ્રુત લેખન સાથેની બોલચાલ શ્રેણીની પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ (પાસ​) થયેલ ઉમેદ​વારોની યાદી. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (617 KB)
જાહેરનામા ક્રમાંક​:હપપ​-૫-૨૦૧૮-૧૪૭૪-દ​ તા.૨૫-૦૬-૨૦૧૮ અને ૦૬-૦૫-૨૦૧૮ના રોજ ગાંધીનગર કેન્દ્ર ખાતે લેવાયેલ સરકારી કર્મચારીઓ માટેની હિન્દી ભાષાની બોલચાલ (મૌખીક​) શ્રેણીની પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ (પાસ​) થયેલ ઉમેદવારોની યાદી. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (1.05 MB)
ભાષા નિયામકની કચેરી, ગાંધીનગર દ્વારા તા. ૭-૬-૨૦૧૮ અને ૮-૬-૨૦૧૮ના રોજ સરકારી અધિકારી-કર્મચારીઓની હિન્દી ભાષાની ઉચ્ચ શ્રેણી પરીક્ષાની યાદી. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (5.90 MB)
તા. ૨૯-૦૧-૨૦૧૮ અને ૩૦-૦૧-૨૦૧૮ના રોજ લેવાયેલ ગુજરાતી નીમ્નશ્રેણી પરીક્ષાના ઉત્તીર્ણ, અનઉત્તીર્ણ તથા ગેરહાજર ઉમેદ​વારોની યાદી. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (748 KB)
તા. ૨૯-૦૧-૨૦૧૮ અને ૩૦-૦૧-૨૦૧૮ના રોજ લેવાયેલ ગુજરાતી ઉચ્ચશ્રેણી પરીક્ષાના ઉત્તીર્ણ અને અનઉત્તીર્ણ ઉમેદ​વારોની યાદી. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (743 KB)
સરકારી કર્મચારી-અધિકારીઓ માટેની હિન્દી ભાષાની નિમ્ન શ્રેણી પરીક્ષાના ઉમેદ​વારોની તા.૫-૫-૨૦૧૮ અને ૬-૫-૨૦૧૮ ની યાદી. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (306 KB)
સરકારી કર્મચારીઓ માટેની હિન્દી ભાષાની બોલચાલ શ્રેણી પરીક્ષાના ઉમેદ​વારોની તા. ૬-૫-૨૦૧૮ની યાદી. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (1.33 MB)
સરકારી કર્મચારીઓ માટેની હિન્દી ભાષાની શ્રુતલેખન સાથેની પરીક્ષાના ઉમેદ​વારોની તા.૬-૫-૨૦૧૮ની યાદી. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (449 KB)
તા.૨૬-૨૭-૧૧-૨૦૧૭ના રોજ લેવાયેલ સરકારી કર્મચારી-અધિકારીઓ માટેની હિન્દી ભાષાની ઉચ્ચશ્રેણી પરીક્ષામાં પાસ (ઉત્તીર્ણ​) થયેલા ઉમેદ​વારોની યાદી. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (6.06 MB)
તા.૨૬-૨૭-૧૧-૨૦૧૭ના રોજ લેવાયેલ સરકારી કર્મચારી-અધિકારીઓ માટેની હિન્દી ભાષાની ઉચ્ચશ્રેણી પરીક્ષામાં નાપાસ (અનુત્તીર્ણ​​) થયેલા ઉમેદ​વારોની યાદી. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (1.70 MB)
ભાષા નિયામક કચેરી દ્વારા તા.૧૩ અને ૧૪ ઓક્ટોબરના રોજ લેવાયેલ સરકારી કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટેની ફરજિયાત હિન્દી ભાષાની નિમ્ન શ્રેણી, બોલચાલ શ્રેણી(શ્રુતલેખન સાથે) અને બોલચાલ શ્રેણી(શ્રુતલેખન વિના)નું પરિણામ આ સાથે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવે છે. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (3.78 MB)
તા.૨૧-૦૭-૨૦૧૭ અને તા.૨૨-૦૧-૨૦૧૭ ના રોજ લેવાયેલ સરકારી કર્મચારીઓ-અધિકારીઓ માટેની ગુજરાતી ભાષાની ઉચ્ચશ્રેણીની પરિક્ષામાં ઉત્તિર્ણ (પાસ​) થયેલા ઉમેદવારોની યાદી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (453 KB)
તા.૨૧-૦૭-૨૦૧૭ અને તા.૨૨-૦૭-૨૦૧૭ ના રોજ લેવાયેલ સરકારી કર્મચારીઓ-અધિકારીઓ માટેની ગુજરાતી ભાષાની નિમ્નશ્રેણીની પરિક્ષામાં ઉત્તિર્ણ (પાસ​) થયેલા ઉમેદવારોની યાદી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (640 KB)
તા.૨૧-૦૭-૨૦૧૭ અને તા.૨૨-૦૭-૨૦૧૭ ના રોજ લેવાયેલ સરકારી કર્મચારીઓ-અધિકારીઓ માટેની ગુજરાતી ભાષાની બોલચાલ શ્રેણીની પરિક્ષામાં ઉત્તિર્ણ (પાસ​) થયેલા ઉમેદવારોની યાદી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (328 KB)
તા. ૨૦-૨૧-૦૬-૨૦૧૭ના રોજ લેવાયેલી હિન્દી ભાષાની ઉચ્ચ શ્રેણીની પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયેલ ઉમેદ​વારોની વિગત દર્શાવતી યાદી. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (2.77 MB)
તા. ૨૦-૨૧-૦૬-૨૦૧૭ના રોજ લેવાયેલી હિન્દી ભાષાની ઉચ્ચ શ્રેણીની પરીક્ષામાં અનઉત્તીર્ણ (નાપાસ​) થયેલ ઉમેદ​વારોની વિગત દર્શાવતી યાદી. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (1.08 MB)
તા. ૨૧-૦૪-૨૦૧૭ અને ૨૨-૦૪-૨૦૦૧૭ ના રોજ લેવાયેલ સરકારી કર્મચારીઓ માટેની હિન્દી ભાષાની નિમ્નશ્રેણી અને બોલચાલશ્રેણી પરીક્ષાનું પરિણામ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (18 MB)
ભાષા નિયામકની કચેરી, ગાંધીનગર દ્વારા તા.૨૭-૧-૨૦૧૭ અને ૨૮-૧-૨૦૧૭ના રોજ લેવાયેલ સરકારી કર્મચારીઓ માટેની ગુજરાતી ભાષાની ઉચ્ચ શ્રેણી - નિમ્નશ્રેણી અને બોલચાલશ્રેણી શ્રૃત લેખન સાથે વિનાની પરીક્ષાનું પરિણામ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (559 KB)
સરકારી કર્મચારીઓ માટેની હિન્દી ભાષાની નિમ્નશ્રેણી અને બોલચાલશ્રેણી પરીક્ષાનું પરિણામ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (1.00 MB)
તા. ૭-૮-૧૧/૨૦૧૬ના રોજ લેવાયેલ સરકારી કર્મચારીઓ માટેની હિન્દી ભાષાની ઉચ્ચશ્રેણી પરીક્ષાનું પરિણામ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (1.63 MB)
Back to Top