માહિતી મેળવવાનો અધિકાર | ઈ-સીટીઝન | ભાષા નિયામકની કચેરી : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર | ઈ-સીટીઝન | ભાષા નિયામકની કચેરી : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

Sr. No. Chapter No. Details/Subject Download
1 પ્રકરણ​-૧ સંગઠનની વિગતો, કાર્યો અને ફરજો, વ્‍યવસ્‍થાતંત્ર chapter-1-May-2018.pdf (96 KB)
2 પ્રકરણ​-૨ સંગઠનના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓના કાર્યો અને ફરજો 2-rti-chapter-dol-072017.pdf (66 KB)
3 પ્રકરણ​-૩ નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાર્યરીતિ 3-rti-chapter-dol-072017.pdf (62 KB)
4 પ્રકરણ​-૪ કાર્યો કરવા માટે નકકી કરેલાં ધોરણો 4-rti-chapter-dol-072017.pdf (65 KB)
5 પ્રકરણ​-૫ કાર્યો કરવા માટેના નિયમો, વિનિયમો, સુચનાઓ 5-rti-chapter-dol-072017.pdf (39 KB)
6 પ્રકરણ​-૬ કચેરીની પાસે તેના નિયંત્રણ હેઠળ હોય તેવા દસ્તાવેજોના વર્ગોનું પત્રક 6-rti-chapter-dol-072017.pdf (39 KB)
7 પ્રકરણ​-૭ નીતિ ઘડતર અથવા નીતિના અમલ સંબંધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ-પરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધિત્વ માટેની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વિગત 7-rti-chapter-dol-072017.pdf (59 KB)
8 પ્રકરણ​-૮ જાહેર તંત્રના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોર્ડ, પરિષદ, સમિતિઓ અને અન્ય સંસ્થાઓનું પત્રક 8-rti-chapter-dol-072017.pdf (59 KB)
9 પ્રકરણ​-૯ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની માહિતી Chap-09-March-2019.pdf (100 KB)
10 પ્રકરણ​-૧૦ વિનિયમોમાં જોગવાઇ કર્યા મુજબ મહેનતાણાની પધ્ધતિ સહિત દરેક અધિકારી અને કર્મચારીને મળતું માસિક મહેનતાણું Chap-10-March-2019.pdf (83 KB)
11 પ્રકરણ​-૧૧ પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર chapter-11-May-2018.pdf (93 KB)
12 પ્રકરણ​-૧૨ સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગેની પધ્ધતિ 12-rti-chapter-dol-072017.pdf (65 KB)
13 પ્રકરણ​-૧૩ આપેલ રાહતો, પરમિટ કે અધિકૃતિ મેળવનારની વિગતો 13-rti-chapter-dol-072017.pdf (59 KB)
14 પ્રકરણ​-૧૪ વીજાણુરૂપે ઉપલભ્ય માહિતી 14-rti-chapter-dol-072017.pdf (59 KB)
15 પ્રકરણ​-૧૫ માહિતી મેળવવા માટે નાગરિકોને ઉપલભ્ય સવલતોની વિગત 15-rti-chapter-dol-072017.pdf (59 KB)
15 પ્રકરણ​-૧૬ જાહેર માહિતી અધિકારીઓના નામ,હોદ્દા અને અન્ય વિગતો 15-rti-chapter-dol-072017.pdf (79 KB)
1 2
Back to Top