અભ્યાસક્રમ | સુચીપત્ર | ભાષા નિયામકની કચેરી
અભ્યાસક્રમ | સુચીપત્ર | ભાષા નિયામકની કચેરી

અભ્યાસક્રમ

અભ્યાસક્રમ

અભ્યાસક્રમ ડાઉનલોડ​
હિન્દી ભાષાની નિમ્ન શ્રેણી પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (110 KB)
ભાષા નિયામકની કચેરી દ્વારા સરકારી કર્મચારીઓ માટે લેવાતી ગુજરાતી ભાષાની ઉચ્ચશ્રેણી પરીક્ષાના સામાન્ય વહીવટ વિભાગના તા.૧-૧-૧૯૯૭ના જાહેરનામા નંગસ​-૯૭-૧-ગભપ​-૧૨૭૨-૯૭-૬૦૨-ક અન્વયે નિયત થયેલો પ્રશ્નપત્ર​-૧ અને પ્રશ્નપત્ર​-૨નો અભ્યાસક્રમ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (2.92 MB)
ગુજરાતી ભાષાની નિમ્નશ્રેણી પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (2.52 MB)
ગુજરાતી ભાષાની ઉચ્ચશ્રેણી પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ​ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (625 KB)
હિન્દી ભાષાની નિમ્નશ્રેણી પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ​ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (513 KB)
હિન્દી ભાષાની ઉચ્ચશ્રેણી પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (629 KB)
Back to Top